Verslag BZA Conferentie Z-A juni 2017

logo szz 

TUSSENDOORTJE NR 3.

 JULI 2017.

VERSLAG CONFERENTIE ZUID-AFRIKA MEI/JUNI 2017 DOOR:

 ds. ARIE REITSEMA

(dit verslag is tevens een gebedsbrief. Door de zendende kerk van Kampen aan haar ‘achterban’ toegezonden. In overleg met hen zenden we jullie deze brief toe)

“Toen Hij de menigte zag, werd Hij innerlijk met ontferming over hen bewogen….

Toen zei Hij tot zijn discipelen: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders in zijn oogst uitzendt”. (Mat.9:36-38)

 

Van 29 mei tot 2 juni waren we bij elkaar op de zendingspost Enkumane om ons te bezinnen op de noodzaak van meer arbeiders in het bijeenhalen van de oogst. We waren met ons veertigen. Ouderlingen, diakenen en predikanten uit de Zoeloe en Afrikaans sprekende kerken van Kwa-Zulu Natal. Zendelingen, opleiders en hoogleraren van theologische scholen uit de Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika. De leiding berustte bij Derek Mashau, kerkplanter in Pretoria en hoogleraar zending.

Volgens het Woord van de Heer begint uitzending met bewogenheid over schapen die geen herder hebben. Daarna is gebed een eerste vereiste. Want de oogst is van de Heer, niet van ons.

We lazen de woorden van Paulus over de kenmerken van ambtsdragers in het heidense Efese waar Timotheus werkte (I Tim.3).

In de eerste plaats de karaktertrekken van een Christen: nederigheid, vriendelijkheid, een goede houding ten aanzien van vrouwen en geld, zelfbeheersing, een goede naam bij buitenstaanders enz.

Ook de gave om te onderwijzen.

Hoe train je de werkers? De Here Jezus koos leerlingen met wie Hij drie jaar optrok. Dag aan dag. De apostelen werkten in teams; Paulus, Silas, Barnabas, Lukas etc.

Kun je de training uitbesteden aan een universiteit?

In een postmoderne studenten cultuur?

Waar leerlingen van Jezus vaak eenlingen zijn, die zoals Daniel vrienden nodig hebben om staande te blijven en te groeien in het geloof?

We constateerden, dat de huidige modellen niet werken: Training in een Westerse sfeer van een universiteit die 600 km ver weg is van je thuisgemeente in een gebied waar je minstens twee nieuwe talen moet leren (Soethoe of Tswana en Afrikaans) om sociaal in te passen.

We vroegen ons af of je met kennis van de grondtalen van de Bijbel moest beginnen of eerst de Bijbel grondig moest kennen in je moedertaal.

Drie dagen waren we bij elkaar in een goede sfeer. Blank en zwart.

Hoogopgeleide en eenvoudige broeders.

Gereformeerde Christenen, biddend om bewogenheid met een verloren wereld en om leiding voor opleiding van nieuwe leiders.

We waren het erover eens, dat we nieuwe wegen moesten vinden. Onze jongste Zoeloe sprekende predikanten in Zuid Natal zijn al over de vijftig.

We besloten om met plannen naar de kerkelijke instanties te gaan. En om intussen het oude model van de zendelingen om thuis op te leiden in de warme sfeer van de gemeenten weer nieuw leven in te blazen.

Met behulp van de moderne techniek: Internet, afstandsonderricht via beamers en computers en broadband.

Maar ook met het oude vertrouwde model van relaties tussen leraar en leerling: mentorschap, discipelschap.

Vier studenten zijn dit jaar te Ndaleni begonnen in dit nieuwe model.

Bidt voor hen en voor de predikanten die ze begeleiden, met name Phungula en Sithole.

verslag bza juni2017

 

En bidt voor anderen die het nog met veel moeite in Potchefstroom proberen.

Bidt vooral, dat de Heer van de oogst het mag leiden. De oogst is groot. De tijd dringt.

Hartelijk gegroet,

uw zendeling,
Arie Reitsema

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.

  • Zoek op berichtcategorie

  • Zoek een bericht op datum

  • Meest recente berichten