Onze visie en missie

logo szz

Onze Visie:

 

Overal brachten de gelovigen het evangelie!! (hand. 8:4)

Stichting Zending Zuid-Afrika (SZZ) is een organisatie die zich wil inzetten, als instrument in Gods hand, voor het verspreiden van het evangelie in Madadeni, om zo te bouwen aan Gods koninkrijk.
Dit doen we door gebed voor onze zendeling en reeds opgebouwde gemeente in de wijk Lysta (van Madadeni), de preekplaats te emaVilakazini. Daarnaast bieden we ondersteuning door praktische hulp te verlenen en mee te denken om zo samen te bouwen aan Gods koninkrijk. We doen dit omdat we gehoor willen geven aan de opdracht die Jezus zelf ons gegeven heeft en om zo Zijn onmisbare Liefde aan zoveel mogelijk mensen bekend te maken.

Onze doelstelling is:
Bestaande gemeente z.s.m. helpen op te bouwen;
Nieuwe gemeenten stichten;

Missie:

Het verspreiden van het evangelie in Madadeni, tot eer van God en in de kracht van de Heilige Geest.

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.”
Matteüs 28:18-19

Door verkondiging van het Woord helpen we mensen om Jezus te leren kennen, om ze vervolgens te begeleiden op een weg van geloofsgroei.

Het doel van SZZ is om de nieuw opgezette gemeente in Lysta te helpen opbouwen.
Dit betekent in de praktijk ; functioneren van de gemeente zonder onze zendeling Sietse Veenstra!

We willen zoveel mogelijk mensen met het Evangelie bereiken.
Daarnaast het opleiden en stimuleren van leiders om die gemeenten te gaan dragen. Het streven is om voor en met deze gemeenten eigen kerkgebouwen te realiseren op eigen grond. Vanuit Lysta willen we dan weer verder met het uitbreiden van het aantal preekplaatsen.

We willen niet alleen dat mensen gered worden maar dat ze een nieuwe schepping worden en hun Bijbelse roeping volgen. Dit moet gedaan worden in en vanuit een gemeente van gelovigen om elkaar te onderrichten, te bemoedigen en te versterken. De voortgang van het planten van nieuwe gemeenten is nauw verbonden aan het voorhanden zijn van leiders die deze nieuwe gemeenten bekwaam kunnen leiden. Die willen we in onze eigen gemeenten opleiden.

Uitwerking:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. (Johannes 3:16-17)

Conclusie: Zending begint bij Gods liefde en heeft Jezus als middelpunt.

Jezus ging alle steden en dorpen van dat gebied langs en sprak in de synagogen. Overal vertelde Hij de blijde boodschap van het Koninkrijk. Waar Hij ook kwam, genas Hij alle ziekten en kwalen. Hij was diep ontroerd toen Hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten. Zij leken op een kudde schapen zonder herder. “Wat is de oogst toch groot!” zei Hij tegen Zijn discipelen. “En wat zijn er weinig arbeiders!” Vraag de Landheer of Hij meer arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.
(Mattheus 9 : 35 – 38).

Conclusie: De gehoorzaamheid aan de opdracht die Jezus geeft, van een individu of een gemeente, leidt tot evangelisatie en zending.

Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: “ Ik heb alle macht in de hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot Mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat ik jullie heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd. (Mattheüs 28: 18-20).

Conclusie: evangelisatie en zending is een opdracht die Jezus ons geeft en waarbij we erop mogen vertrouwen dat Jezus alles in Zijn hand houdt.

Maar als de Heilige Geest op jullie neer daalt, zullen jullie kracht krijgen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria. Zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. (Handelingen 1:8).

Conclusie: evangelisatie en zending vindt plaats in de kracht van de Heilige Geest.

Lysta:
Lysta is de hoofdgemeente van MRCC. Het is een zelfstandige gemeente waar elke zondag een dienst wordt gehouden en waar vanuit ook diverse kerkelijke activiteiten voortvloeien om mensen te inspireren, op te bouwen en voor te bereiden om de wijken in te trekken. Zij geven mensen aandacht, liefde en vertellen waar deze Liefde vandaan komt.
Lysta heeft een eigen kerkenraad waaronder ook de preekplaats EmaVilakazini.  Onder het dak van het kerkgebouw in Lysta vinden vele verschillende sociale activiteiten plaats.
Op dit moment is er een lerend ouderling binnen de gemeente.

EmaVilakazini:
Dit is een startende gemeenten waar op zondag dienst wordt gehouden en les wordt gegeven in de vorm van Daystar.
Als Lysta volledig zelfstandig is, is het de bedoeling dat zij zichzelf gaat richten op kerkplanting.

 

Visie zonder actie is een dagdroom. Actie zonder visie (Jezus) is een nachtmerrie!!


De Stichting Zending Zuid-Afrika is een samenwerkingsverband van 6 Nederlands Gereformeerde Kerken in Zuid- en Noord-Holland.

 

Op 2 februari 2003 zijn wij van start gegaan met het uitdragen van het evangelie in KwZulu Natal Zuid-Afrika. Wij hebben reeds velen van de Here Jezus mogen vertellen en doen dit door middel van: Kerkdiensten, tentevangelisatie, zondagschool, groepsbijeenkomsten, ziekenhuisbezoeken en weekopeningen op scholen.

Het zendingsgebied is een township van de plaats Newcastle in KwZulu Natal en heet MADADENI. In dit township wonen ongeveer 1 miljoen Zulu’s. Een aantal dat groter is als onze hoofdstad Amsterdam.

 

ALS JE ER VAN OVERTUIGD BENT DAT DE RIJKDOM IN CHRISTUS OOK VOOR JOU IS, DAN WIL JE DIT VERDER UITDRAGEN NAAR HEN TOE DIE NOG NIET VAN DEZE RIJKDOM HEBBEN GEHOORD.

 

Het Dagelijks Bestuur van de stichting (SZZ) wordt gevormd door:

Voorzitter: Robert Mantel
Secretaris: Dick Wijnands
Penningmeester: Maurice de Wit
P&R: Dirk Jan Dirkmaat

Correspondent: Rian Ras
Adviseur: Jaap Biersteker

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders), en zijn als zodanig ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
Er vinden minimaal 2 maal per jaar vergaderingen plaats met het Algemeen Bestuur (AB). Dit bestuur bestaat uit steeds wisselende vertegenwoordigers van de steunbiedende kerken (zie elders op de website).

Enkele keren per jaar geven wij een nieuwsbrief uit. In deze brief staan de wetenswaardigheden over de gemeente te Madadeni. Tevens geven we elke eerste week van de maand een gebedsbrief uit.

Ook u kunt deze brieven per mail ontvangen indien u zich opgeeft via onderstaand formulier:

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht, wordt niet gepubliceerd)

  Uw bericht

  Ook zullen we alle wetenswaardigheden vanuit Madadeni “meteen” op onze site plaatsen zodat deze up to date blijft!

  SZZSZZ
  p.a. Faunastraat 19
  1531WB Wormer
  rekeningnummer: NL60 INGB 0003 875157  Stg Zending Zuid Afrika

  Reacties zijn gesloten.

  • Zoek op berichtcategorie

  • Zoek een bericht op datum

  • Meest recente berichten